مراکز آموزش هوانوردی

انتخاب مرکز آموزش هوانوردی مناسب، همواره یکی از دغدغه های متقاضیان عزیز است.
در youtube مجموعه ی Pilotbeni سعی بر آن شده تا بدون تبلیغات، نکات ضعف و قوت همه ی مدارس را بررسی کنیم.
هر هفته پنج شنبه به بررسی یکی از مدارس دارای مجوز سازمان هواپیمایی کشوری می پردازیم.
با VPN وارد لینک زیر شو.
https://www.youtube.com/c/pilotbeni